Winkelwagen

U heeft 0 product(en) in uw winkelwagen

Nieuwsbrief

Disclaimer

Disclaimer

Wifac richt zich in verkoop, service en opleidingsactiviteiten uitsluitend op de professionele grafische markt. Individuele consumenten/eindgebruikers adviseren wij daarom contact op te nemen met verkooporganisaties, die zich specifiek richten op de consumentenmarkt.

Prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzingen en typefouten.

WIFAC aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie die door WIFAC wordt verschaft en het gebruik van dergelijke informatie is voor risico van de ontvanger. Door informatie te verstrekken, verleent WIFAC geen enkele licentie voorenig auteursrecht, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht.

WIFAC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van WIFAC.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

WIFAC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van WIFAC. WIFAC behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van WIFAC.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

De verplichtingen van WIFAC betreffende haar producten en diensten worden uitsluitend beheerst door de overeenkomsten waaronder ze worden geleverd. Indien u vanaf deze website een product of dienst van WIFAC verkrijgt welke wordt geleverd zonder overeenkomst, dan wordt dat product of die dienst geleverd "AS-IS", zonder enige garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, en is het gebruik van dat product of die dienst geheel voor uw eigen risico.

IN GEEN GEVAL IS WIFAC JEGENS ENIGE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF (ANDERE) GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN ENIGE ANDERE WEBSITE WAARNAAR EEN HYPERLINK VERWIJST, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEVERWERKENDE SYSTEMEN OF ANDERSZINS, ZELFS NIET INDIEN WIFAC UITDRUKKELIJK VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT.

ALLE INFORMATIE WORDT DOOR WIFAC UITSLUITEND OP "AS IS" BASIS VERSTREKT. WIFAC STAAT ER NIET VOOR IN EN VERSTREKT GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN STILZWIJGENDE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERHANDELBAARHEID EN DE GARANTIE DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP RECHTEN VAN DERDEN.

WIFAC kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door de tekst op deze pagina bij te werken. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. U dient deze pagina derhalve regelmatig te bezoeken teneinde vast te stellen aan welke actuele voorwaarden u gebonden bent.